-
2FJ.RU

Gaisa transporta attistiba

Gaisa transporta attistiba

Gaisa transporta politika.

1999 2004

?? politika ir izstr?d?ta, ?emot v?r? Latvijas Republikas ilglaic?g?s

ekonomisk?s intereses, saist?bas, ko Latvijas Republika ir uz??musies k?

Starptautisk?s civil?s avi?cijas organiz?cijas un Eiropas civil?s avi?cijas

konferences dal?bvalsts, saist?bas, kas izriet no Latvijas Republikas

vald?bas nosl?gtajiem divpus?jiem un daudzpus?jiem l?gumiem avi?cijas jom?,

Eiropas Savien?bas gaisa transporta politiku un pieredzi, kas g?ta

restrukturiz?jot un moderniz?jot gaisa transporta sist?mu, un nosaka

pamatprincipus, kas j?iev?ro att?stot gaisa transportu laika posm? no 1999.

l?dz 2004. gadam.

1. Nozares att?st?bas m?r?is.

Gaisa transporta nozares att?st?bas m?r?is ir maksim?li izmantojot

visus pieejamos resursus un iesp?jas izveidot dro?u, ekonomiski efekt?vu

gaisa transporta sist?mu, kas, optim?li iek?aujoties Eiropas un pasaules

gaisa transporta sist?m?, vispiln?g?k apmierin?tu Latvijas Republikas

iedz?vot?ju vajadz?bas p?c gaisa p?rvad?jumiem un sniegtu maksim?lu

ieguld?jumu Latvijas Republikas ekonomik?.

2. Nozares pa?reiz?j? st?vok?a raksturojums.

2.1. Nozares strukt?ra:

2.1.1. valsts p?rvaldes un uzraudz?bas instit?cijas - Satiksmes

ministrijas Avi?cijas departaments un Civil?s avi?cijas administr?cija;

2.1.2. infrastrukt?ras uz??mumi - VAS lidosta R?ga un pa?vald?bas

uz??mums lidosta Liep?ja, gaisa satiksmes vad?bas uz??mums VAS Latvijas

gaisa satiksme;

2.1.3. p?rvad?t?ji;

2.1.4. visp?r?j? avi?cija.

2.2. Nozares tiesisk? regul??ana.

2.2.1. Gaisa transporta nozari regul? likums Par avi?ciju un uz t?

pamata pie?emtie normat?vie akti.

2.2.2. Latvijas Republika k? Konvencijas par starptautisko civilo

avi?ciju dal?bvalsts iev?ro t?s pielikumos iek?autos standartus,

rekomend?cijas un to groz?jumus, k? ar? citus starptautiskos ties?bu aktus,

kurus t? ir parakst?jusi.

2.2.3. Tiek veikta avi?cijas jomu regul?jo?o normat?vo aktu

saska?o?ana ar Eiropas Savien?bas normat?vajiem aktiem, izstr?d?jot jaunus

normat?vos aktus un izdarot groz?jumus jau sp?k? eso?ajos, taj? skait? ar?

likum? Par avi?ciju.

3. Nozares att?st?bas uzdevumi.

3.1.Nozares vad?ba.

1. Gaisa transporta nozares vad?bu realiz? Satiksmes ministrija.

3.1.2. Valsts politikas un p?rvaldes realiz??anas funkcija ir nodal?ta

no tehnisko un dro??bas standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bas

funkcijas.

3.1.3. Da?as valsts funkcijas, kas attiecas uz avi?cijas dro??bu un

tehnisko standartu atbilst?bas un iev?ro?anas uzraudz?bu, tiks dele??tas

pa?laik veidojamai Eiropas avi?cijas dro??bas instit?cijai.

3.1.4. Latvijas likumdo?anas harmoniz?cijas ar Eiropas Savien?bas

pras?b?m procesa rezult?t? tiek main?tas atsevi??as avi?cijas p?rvaldes

instit?ciju funkcijas. Lai paaugstin?tu sist?mas efektivit?ti un dro??bu,

tiek izveidota avi?cijas nelaimes gad?jumu izmekl??anas instit?cija.

3.2. Infrastrukt?ras att?st?ba

3.2.1. Ekonomisk? efektivit?te un dro??ba tiek uzskat?tas par

galvenajiem krit?rijiem izlemjot jaut?jumu par valsts l?dzek?u ieguld??anu

infrastrukt?ras moderniz?cij?.

3.2.2. Infrastrukt?ras uz??mumi valsts akciju sabiedr?ba lidosta

R?ga un valsts akciju sabiedr?ba Latvijas gaisa satiksme saglab? savu

juridisko statusu.

3.2.3. Lidosta R?ga tiek moderniz?ta un papla?in?ta, izmantojot t?s

iek??jos resursus, ien?kumus, kas g?ti no pasa?ieru izlido?anas nodevas, un

Eiropas Savien?bas fondus.

3.2.4. Tiek pilnveidota gaisa satiksmes vad?ba, izmantojot valsts

akciju sabiedr?bas Latvijas gaisa satiksme iek??jos resursus.

3.2.5. Att?stot lidostas R?ga un gaisa satiksmes vad?bas VAS

Latvijas gaisa satiksme infrastrukt?ru un optimiz?jot sadarb?bu starp

infrastrukt?ras uz??mumiem un p?rvad?t?jiem, izveidot R?gu par re?ion?lu

gaisa satiksmes centru.

3.2.6. Tiek izv?rt?ti pa?vald?bas uz??muma starptautisk?s lidostas

Liep?ja un viet?jo lidostu (Daugavpils, Ventspils, R?zekne) att?st?bas

projekti un veicin?ta pamatotu projektu realiz??ana.

3.3.P?rvad?t?ji.

3.3.1. Latvijas Republikas p?rvad?t?jiem tiek sniegts maksim?ls

institucion?ls atbalsts divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par gaisa satiksmi

ietvaros.

3.3.2. Tiek veicin?ta Latvijas Republikas p?rvad?t?ju apvieno?an?s un

to ierobe?oto resursu koncentr?cija.

3.3.3. Tiek atbalst?tas p?rvad?t?ju aktivit?tes, kas v?rstas uz

kop?jas Baltijas valstu aviokomp?nijas izveido?anu.

3.3.4. Lai garant?tu p?rvad?jumu dro??bu, tiek pastiprin?ta valsts

kontrole p?r p?rvad?t?jiem. T? tiek realiz?ta saska?? ar Satiksmes

ministrijas Noteikumu par gaisa p?rvad?t?ju licenc??anas k?rt?bu jauno

redakciju, kuru l?dz 1999.gada 30.maijam paredz?ts izstr?d?t atbilsto?i

Eiropas Padomes 1992.gada 23.j?lija noteikumu nr.2407/97 pras?b?m.

3.3.5. Tiek nodro?in?ta br?va p?rvad?t?ju konkurence divpus?jo

starpvald?bu nol?gumu noteikto ierobe?ojumu ietvaros.

3.4. Visp?r?j? avi?cija.

3.4.1. ?emot v?r?, ka visp?r?j? avi?cija ir kadru rezerve

komercavi?cijai un ar valsts aizsardz?bu un dro??bu saist?t?m avi?cijas

strukt?r?m, organizatoriski un institucion?li tiek atbalst?ta visp?r?j?s

avi?cijas att?st?ba.

3.5. Divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par gaisa satiksmi sist?mas

pilnveido?ana.

3.5.1. Tiek turpin?ts papla?in?t divpus?jo starpvald?bu nol?gumu par

gaisa satiksmi sist?mu, realiz?jot Latvijas Republikas intereses un ?emot

v?r?, ka beidzoties p?rejas periodam ce?? uz Eiropas Savien?bu, iesp?jama

??s funkcijas da??ja dele???ana Eiropas Savien?bas instit?cij?m.

3.5.2. Tiek sl?gti p?c iesp?jas liber?l?ki divpus?jie starpvald?bu

nol?gumi par gaisa satiksmi, kas n?kotn? dos pla??kas iesp?jas veidot

efekt?v?ku mar?rutu t?klu.

3.5.3. Tiek organiz?tas konsult?cijas, lai pan?ktu groz?jumu

izdar??anu tajos agr?k nosl?gtajos divpus?jos starpvald?bu nol?gumos par

gaisa satiksmi, kuru noteikumi ierobe?o gaisa satiksmes papla?in??anos.

3.6. Integr??an?s Eiropas gaisa transporta sist?m?.

3.6.1. Eiropas vienot?s avi?cijas telpas l?guma nosl?g?ana ir vald?bas

priorit?te gaisa transporta nozar?.

3.6.2. Visu ar l?guma nosl?g?anu saist?to darbu vada un koordin?

Satiksmes ministrija.

3.6.3. Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas noteikumi avi?cijas jom?

ar? p?rejas period? tiek piem?roti tie?i saska?? ar Eiropas vienot?s

avi?cijas telpas l?guma projekta attiec?go pielikumu un protokolu par

horizont?lo adapt?ciju.

3.7. Avi?cijas dro??ba.

3.7.1. Augsts un starptautiski atz?ts dro??bas l?menis ir gaisa

transporta sist?mas darb?bas galvenais priek?noteikums.

3.7.2. L?dz 2000.gadam tiek pabeigta p?reja uz Eiropas apvienoto

avi?cijas instit?ciju (JAA) noteiktajiem standartiem, kas iek?auti

Apvienotaj?s avi?cijas pras?b?s (JAR).

3.7.3. 2000.gad? tiek pabeigta iest??an?s proced?ra Eiropas

aeronavig?cijas dro??bas organiz?cij? Eirokontrole.

3.7.3. Latvijas Republikas civilo gaisa ku?u re?istr? komerci?lo gaisa

ku?u sada?? no 1999. gada 1.septembra vairs netiek re?istr?ti gaisa ku?i,

kas neatbilst Apvienoto avi?cijas noteikumu (JAR) pras?b?m.

3.7.4. ?emot v?r?, ka pasaul? apm?ram 60% avi?cijas negad?jumu ir

notiku?i person?la vainas d??, tiek paaugstin?ta valsts kontrole p?r

person?la atlasi, apm?c?bu un uz??mumu veikto atbilst?bas nov?rt?jumu.

3.7.5. Tiek pla?i izmantots Starptautisk?s civil?s avi?cijas

organiz?cijas un re?ion?lo avi?cijas organiz?ciju (ECAC, JAA, Eurocontrol)

atbalsts un pieredze Latvijas Republikas civil?s avi?cijas dro??bas

sist?mas uztur??an? un pilnveido?an?.

6. ?emot v?r? pras?bas, kas izriet no pl?nojam?s pievieno?an?s Eiropas

vienot?s avi?cijas telpas l?gumam, l?dz 2000.gadam Satiksmes ministrij?

tiek izstr?d?ta civil?s avi?cijas dro??bas paaugstin??anas programma.

3.8. Vides aizsardz?ba.

3.8.1. Saska?? ar Eiropas Padomes direkt?v?m l?dz 2002. gadam tiek

nodro?in?ta t?du gaisa ku?u ekspluat?cijas izbeig?ana, kas neatbilst

Konvencijas par starptautisko civilo avi?ciju 16. pielikuma 1. s?juma 3.

da?as 2. sada?as pras?b?m par trok??a l?me?a samazin??anu.

3.8.2. L?dz 2000.gadam tiek izstr?d?ta t?da aeronavig?cijas

pakalpojumu maksas un nos??an?s maksas sist?ma, kas stimul?s modern?kas

un videi nekait?g?kas avi?cijas tehnikas izmanto?anu.

3.9. Speci?l? izgl?t?ba.

3.9.1. Balstoties uz re?lo piepras?jumu sadarb?b? ar Izgl?t?bas

ministriju tiek izveidota speci?l?s izgl?t?bas sist?ma, kas apmierina

avi?cijas uz??mumu un valsts p?rvaldes instit?ciju vajadz?bas p?c

kvalific?tiem speci?listiem.

Ministru prezidents V.Kri?topans

Satiksmes ministrs A.Gorbunovs

Vizas:

Valsts sekret?rs U.P?tersons

Juridisk? departamenta direktore A.?ub?ina

 
 

:


       

   
       

.