Меню

Главная
Математика и физика
Материаловедение
Медицина здоровье отдых
Нотариат
Общениеэтика семья брак
Банковское биржевое дело и страхование
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Биология и естествознание
Бухгалтерский учет и аудит
Военное дело и гражданская оборона
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Логистика
Иностранные языки
Логика
             
Научно-образовательный портал
2FJ.RU
Главная

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

Облік на АТП ТОВ "Перевізник"

4

 • ЗМІСТ
 • РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА” 3
 • РОЗДІЛ 2: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА 4
  • 2.1 Облік придбаних матеріалів 4
  • 2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді 4
  • 2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї 6
  • 2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення. 10
  • 2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг 11
  • 2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства 12
  • 2.7 Складання фінансової звітності 12
 • ВИСНОВОК 13
 • ДОДАТКИ 14

Вступ

Необхідність ефективного управління підприємством на основі даних бухгалтерського обліку зумовлює потребу в складанні фінансової звітності. Показники, відображені в фінансовій звітності та порядок їх заповнення, залежать від інтересів користувачів фінансової звітності. Процес інтеграції української економічної системи в європейську і світову спільноту висуває вимогу однотипності звітних форм і стандартів бухгалтерського обліку для всіх країн. Враховуючи це, П(С)БО, діючими в Україні, встановлені такі звітні форми: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і Примітки до річної фінансової звітності.

Звітність як елемент бухгалтерського обліку -- завершальний етап фінан-сового, податкового, виробничого та статистичного обліку. Вона призначена як для зовнішніх (держава, власники, партнери по бізнесу, інвестори), так і для внутрішніх користувачів і є джерелом різноманітної інформації для прий-няття рішень на внутрішньому і зовнішньому рівнях.

Держава використовує звітність для контролю за правильністю та своєчас-ністю розрахунків за податками, зборами, неподатковими платежами. Показ-ники звітності використовують для моніторингу господарсько-фінансової діяльності підприємств, її аналізу з метою прийняття рішень на макрорівні. Вищестоящі організації використовують звітність для контролю за діяльні-стю підлеглих підприємств і організацій, аналізу їхньої господарської діяль-ності, виявлення недоліків у роботі та управління. Статистичні органи на основі даних статистичної звітності групують показники діяльності підпри-ємств різних галузей, формуючи загальнодержавну статистику.

Дані фінансової і статистичної звітності широко використовуються нау-ковими установами для виявлення динаміки і тенденцій розвитку окремих галузей, факторного аналізу, підготовки науково обґрунтованих пропозицій для різних рівнів управління, написання підручників та навчальних по-сібників. На підприємствах звітність використовується для контролю за ви-конанням планів, аналізу господарської діяльності, формування стратегіч-них планів і рішень тощо. Від якості складання звітності залежить якість прийняття як тактичних, так і стратегічних рішень, а отже, і ефективність функціонування як кожного окремого підприємства, так і держави в цілому.

Обрана тема дослідження «Порядок складання фінансової звітності» є актуальною та проблемною для будь-якого підприємства та інших користувачів фінансової звітності. Від правильності складання та своєчасності подання фінансової звітності залежать відносини підприємства з контролюючими органами, можливість прийняття вірних господарських рішень та стратегічного планування. Актуальність розв'язання питань теоретичного і практичного значення зумовила вибір теми дослідження, його мету, завдання і структуру.

Метою курсової роботи є отримання навичок складання звітності підприємства.

Виходячи із зазначеної мети, завданнями курсової роботи є:

навчитись обробляти облікові регістри;

складати оборотно-сальдову відомість;

заповнювати фінансову звітність.

РОЗДІЛ 1 „ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА”

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

На підприємстві працює 6 чоловік:.

У тому числі водіїв 3, керівник-бугалтер - 1, майстер токар - 2.

На 1.11.07 на складі було 45 літрів дизельного палива, за ціною 3,50 за літр. 75 підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ за ціною 26, 80 за штуку. 60 м2 сталі для виготовлення підшипників за ціною 40 грн./ м2

Основні фонди підприємства:

Станок для виробництва підшипників, первісна вартість якого 70000 грн., шліфувальний станок - 15000 грн. Загальна вартість 3 автомобілів - 400 тис. грн.

Стан майна та його джерел утворення ПП «Перевізник» на 1 листопада наведено в таблиці „Баланс”

Баланс ТОВ „Перевізник” на 01.11.07

Актив

Сума

Пасив

Сума

104

85000

131,1

20000

105

400000

131,2

150000

203

157,5

40

342721

201

2400

441

740

210

120

641,1

24000

301

443,5

641,2

650

311

30600

651

1560

361

25200

652

225

26

13000

653

225

661

6800

Усього

546921

546921

2 РОЗДІЛ: АНАЛІТИЧНО - РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

2.1 Облік придбаних матеріалів

Для здійснення виробничої діяльності ПП «Перевізник» у листопаді місяця закупило ТМЦ, дані про які наведено в таблиці

Табл.. 2.1

Дані про придбання матеріальних цінностей у листопаді

Найменування

Од.виміру

К-сть

ПВ

ТЗВ

В-сть

Форма оплати

ПДВ

ДП

л

1500

4,8

120

7200

попер

1464

Сталь

М2

200

41

85

8200

наст

1657

Вартість ДП = 1500*4.8 = 7200 грн

Вартість сталі = 200*41 = 8200 грн

ПДВ ДП = 7200*0.2+120*0.2 = 1440 + 24 = 1464 грн

ПДВ сталь = 8200*0.2 + 85* 0.2 = 1640 + 17 = 1657 грн

Аванс за дизельне паливо = ВП+ТЗВ+ПДВдп+ПДВтзв = 7200+120+1464 = 8784 грн

Оплата за сталь = 8200+1657+85=9942 грн

2.2. Облік використання матеріальних ресурсів у листопаді

Таблиця 2.2.

Дані про використання виробничих запасів

Найменування

Одиниці виміру

Кількість

Залишкова

Придбана

Використана

ДП

45

1500

1520

Сталь

60

200

240

Використовуємо метод середньозваженої вартості:

Середньозважена ДПл = (45*3,50 + 1500*4,8) / 1545 = (157,5 + 7200)/1545 = 7357,5/1545 = 4,7

Розрахуємо вартість виданого дизельного палива:

Вдп = 1520*4,7 = 7238,45 грн

Ктзв = 120+85/2400+157,5+8200+7200 = 120+85/17957,5=0,011

Розрахуємо транспортно-заготівельні витрати до списання по дизельному паливу:

Втяв = 0,11*7238,45 = 82,6 грн

Середньозважена по сталі = (60*40+200*41)/260 = 40,7 грн

Вст = 240*40,7 = 9784,6 грн

ТЗВ = 0,011*9784,6= 107,6 грн

Оборотна відомість

Зміст операції

Дебет

Кредит

Сума

1

Нарахували аванс за ДП

371

311

8784

2

Нарахували ПК

641,3

644

1464

3

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

4

Нарахували ТЗВ по ДП

210

631

120

5

Закриття 644

644

631

2566

6

Закриття 371

631

371

8784

7

Оприходували сталь

201

631

8200

8

Нарахували ПК

641,3

631

1657

9

Нарахували ТЗВ по сталі

210

631

85

10

Оплатили сталь

631

311

9942

11

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

12

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

13

Списання сталі на вир-во прод

23,2

201

9784,6

14

Списання ТЗВ по сталі

23,2

210

107,6

2.3 Облік нарахування заробітної плати та утримань з неї

Таблиця 2.3.

Дані табелю обліку і виконання робочого часу за звітний місяць

Професія

Клас

Всього

Примітки

1

Водій

1

130

2

Водій

2

120

Бригадир

3

Водій

3

200

5

Керівник

Бухгалтер

6

Майстер

3

170

7

Майстер

2

170

Електрик

Дані колективного договору, що необхідні для нарахування заробітної плати:

1) система оплати праці для водіїв рухомого складу погодинно-преміальна. Для допоміжних робітників відрядно преміальна.

2) Годинна ставка водія 3 го класу 5 грн/год

Майстра 1го розряду - 6грн/год

Посадовий оклад керівника - 2500 грн

Посадовий оклад охоронця - 750 грн

3)

Таблиця 2.4

Тарифна сітка майстра

Розряд

1

2

3

Коефіцієнт

1

1,2

1,4

4) Доплата водіям за класність:

Водіям першого класу - 30% від тарифного заробітку

2го - 15%

5) Доплата за бригадирство - 25% від тарифного заробітку

6) Доплата за сумісництво професій - 20% за кожну професію

Шкала преміювання:

- за якісне обслуговування - 30% від тарифного заробітку

- за виконання плану 105% включно - 10%

- понад 105% - 20%

- за недовиконання плану 90% включно і менше - 30%

Відрядна розцінка:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/N,

Де ФРЧ - місячний фонд робочого часу

В - питома вага операційного часу - 0,75

Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт - тарифний коефіцієнт

N - планова кількість продукції

Наряд - завдання для майстрів

План - 250

Фактично зробив перший майстер - 275

Фактично зробив другий майстер - 205

Таблиця 2.5

Нарахування заробітної плати водіям

ЗП

Надбавки

Усього

Класність

Бригадирство

За обслуг

1

130*5=650

195

253,5

1098,5

2

120*5=600

90

172,5

862,5

3

200*5=1000

300

1300

Усього

3261

Нарахування заробітної плати майстрам:

Са = (ФРЧ*В*Сч*Кт)/Н,

Де ФРЧ - відпрацьовано годин

В - питома вага операційного часу (0,75)

Сч - годинна тарифна ставка токаря першого розряду

Кт - тарифний коефіцієнт

Н - планова кількість продукції

Розрахуємо заробітну плату керівника

ЗП = 2500 + 2500*0,2 = 3000 грн

Са1 = 170 * 0,75 * 6* 1,2 / 250 = 3,7 грн/шт.

Са2 = 170 * 0,75 * 6 * 1,4 /250 = 4,2 грн/шт.

Тарифний заробіток = 170 * 6 * 1,2 = 1224 грн

Тарифний заробіток2 = 170 * 6* 1,4 = 1428 грн

Таблиця 2.6

Нарахування заробітної плати

ЗП

Нарахування

Штрафи

Усього

Сумісництво

Перевиконання

Недотик.

1

275*3,7=1017,5

122,4

1139,9

2

205*4,2=861

172,2

(428,4)

604,8

1744,7

Після нарахування заробітної плати кожному працівнику необхідно визначити утримання із заробітної плати

Таблиця 2.7

Відомість нарахування ЗП та утримання із неї за звітний період

Назва

водій

водій

водій

майстер

майстер

керівник

Усього

Нарахована ЗП

1098,5

862,5

1300

1139,9

604,8

3000

8005,7

Утримання

Внески на страхування у зв'язку з втратою працездатності (1%)

10,99

8,63

13

11,4

6,05

30

80,07

Внески на страхування на оплату безробіття (0,5)

5,49

4,31

6,5

5,7

30,24

15

67,24

Податок з доходів фізичних осіб (15%)

160,2

126,04

189,37

166,2

84,66

435,45

1161,92

Пенсійний фонд

13,99

9,27

18,02

14,82

4,12

52,02

112,24

Усього

190,67

148,25

226,89

198,12

125,07

532,47

1421,47

ПФ = (532* 0,005)+(1098,5-532)*0,02 = 13,99 грн

ПФ = (532*0,005) + (862,5-532)*0,02 = 9,27

ПФ = (532*0,005) + (1300-532)*0,02 = 18,02

ПФ = (532*0,005) + (1139,9 - 532)*0,02 = 14,82

ПФ = (532*0,005) + (604,8 - 532)*0,02 = 4,12

ПФ = (532*0,005) + (3000 - 532) = 52,02

Таблиця 2.8

Розподіл заробітної плати і нарахувань на неї за звітний місяць

Кредит рахунків

ЗП, нарахування і утримання

Дебет рахунків

Усього

231

232

661

92

Нарахування ЗП

661

Водії

3261

3261

661

Майстри

1744,7

1744,7

661

Керівник

3000

3000

Нарахування

651

ПФ (33,2%)

1082,7

579,24

996

2657,94

652

ТВП (1,5%)

48,91

26,17

45

120,08

653

Безробіття (1,3%)

42,39

22,68

39

104,07

Утримання

641,1

Податок з доходів фіз..осіб

1161,92

1161,92

651

Пенсійний фонд

112,24

112,24

652

Тимчасова втрата працездатності

80,07

80,07

653

Страхування безробіття

67,24

67,24

Усього

4435

2372,79

1421,47

4080

12309,3

2.4 Облік амортизації основних засобів та облік оренди приміщення.

ПП «Перевізник» нараховує амортизацію основних засобі кумулятивним методом

Розрахуємо амортизацію основних засобів використовуючи цей метод.

Строк корисного використання

транспортних засобів - 6 років

станків - 5 років

ліквідаційна вартість ОФ - 0грн

Кумулятивний коефіцієнт визначається діленням кількості років що залишилися до кінця очікуваного строку використання об'єкту на суму числа років його корисного використання.

Таблиця 2.9

Розрахунок амортизації транспортних засобів

КК

Амортизація ТЗ

1

6/21 = 0,285714

400*0,28 =114,28

2

5/21 =0,238095

95,2381

3

4/21 = 0,190476

76,1905

4

3/21 = 0,142857

57,1429

5

2/21 = 0,095238

38,0952

6

1/21 = 0,047619

19,0476

Усього

400

Таблиця 2.10

Розрахунок амортизації станків

КК

Амортизація станків

1

5/ 15 = 0,33

85* 0,33 = 28,33

2

4/15 = 0,267

22,67

3

3/15 = 0,2

17

4

2/15 = 0,13

11,33

5

1/15 = 0,067

5,67

Усього

85

Згідно договору про аренду, підприємство орендує офісне приміщення. Отримані орендні послуги за жовтень становлять 900 грн

2.5 Облік доходу від реалізації продукції та послуг

Для розрахунку доходу від реалізації продукції необхідно визначити фактурну ціну одиниці продукції кожного виду.

Цф = Сповна+прибуток+ПДВ (ПЗ)

Кількість реалізованих у звітному місяці підшипників 565

Таблиця 2.11

Визначення собівартості 1і продукції

Показник

Сума

1

Прямі витрати

На перевезення

7321,05

На виробництво

9892,2

2

Питома вага прямих витрат

На перевезення

0,42

На виробництво

0,58

Собівартість одного тонокілометра:

Сткм = 7321,05/5654 = 1,29грн

Собівартість одного підшипника

Спід = 9892,2/580 = 17,06 грн

Розрахуємо собівартість реалізації підшипників методом середньозваженої вартості:

Цсер = 75*26,8+580*17,06/75+565 = 18,6 грн

Собівартість реалізованих підшипників = 565*18,6 = 10509,7грн

Таблиця 2.12

Розрахунок фактурної ціни реалізованої продукції та послуг

Назва

Перевезення

Підшипники

1

Собівартість одиниці

1,29

17,06

2

Питома вага адміністративних витрат

10%

15%

3

Адміністративні витрати

0,13

2,6

4

Повна собівартість

1,42

19,62

5

Нормативна рентабельність

20%

25%

6

Прибуток

0,28

4,9

7

Ціна без ПДВ

1,704

24,52

8

ПЗ

0,34

4,9

9

Ціна з ПДВ

2,04

29,12

Таблиця 2.13

Розрахунок доходу

Назва

К-сть

Ціна

Заг.вартість

ПЗ

Форма розрахунку

Перевезення

5600

2,04

11424

1904

Попередня

Підшипники

565

29,12

16452,8

2742,13

Наступна

2.6 Виявлення фінансового результату діяльності підприємства

Для визначення фінансового результату необхідно порівняти доходи та витрати ПП «Перевізник».

Чистий дохід від реалізації продукції (рах. 70) = 13710,67+9520=23230,67

Собівартість реалізованої продукції (рах. 901 та 903) = 7321,05+10509,7=17830,75

Адміністративні витрати (рах. 92) = 4080+900=4980

Чистий прибуток = 23230,67 - 17890,75 - 4980 = 419,92

Таблиця 2.14

Фінансовий результат діяльності підприємства

Назва операції

1

Чистий доход від перевезень

9520

2

Чистий доход від реалізованих підшипників

13710,67

3

Собівартість перевезень

7321,05

4

Собівартість підшипників

10509,7

5

Адміністративні витрати

4080

6

Оренда

900

7

Фінансові результати

419,92

2.7 Складання фінансової звітності

Фінансова звітність

№ рах.

Сальдо початкове

Обороти

Сальдо кінцеве

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

10

485000

485000

13

170000

485

169515

20

2557,5

15400

17023,05

934,45

21

120

205

190,2

134,02

23

24506,04

17298,25

26

13000

9892,2

10509,7

12382,5

30

443,5

443,5

31

30600

27876,8

19626

38850,8

36

25200

16452,8

16452,8

25200

37

8784

8784

40

342721

342721

44

740

740

63

18811

9176,05

64

24650

6639

3141,64

22152,6

65

2010

8005,7

10015,7

66

6800

1421,47

12324

17800,97

68

12324

27876,8

70

27876,8

23230,67

79

23230,67

419,92

90

17830,75

17830,75

92

4080

94

900

1050

96

4080

Усього

546921

546921

216230,5

216230,5

562945,3

562945,3

ВИСНОВОК

ТОВ «Перевізник» займається наданням послуг з перевезення та виробництва підшипників для мікроавтобусів ЛАЗ.

Провевши відповідні розрахунки ми бачимо, що підприємство не є збитковим, отже воно отримує прибуток у розмірі 419, 92 грн.

ДОДАТКИ

Оборотна відомість

Операція

Д-т

К-т

Сума

Перерахували аванс за Дп

371

311

8784

Нарахували ПК

641,3

644

1464

Оприходували ДП на складі

203

631

7200

Нарахували по ДП

210

631

120

Закриття 644

644

631

1464

Закриття 371

631

371

8784

Оприходували сталь

201

631

8200

Нарахували ПК

641,3

631

1657

Нарахували ТЗВ

210

631

85

Оплатили сталь

631

311

9942

Списання ДП на перевезення

23,1

203

7238,45

Списання ТЗВ до ДП

23,1

210

82,6

Списання сталі на виробництво підшипників

23,2

201

9784,6

Списання ТЗВ по металу

23,2

210

107,6

Нарахування ЗП

 

 

 

водіям

231

661

3261

майстри

232

661

1744,7

керівникам

92

661

3000

Відрахування до пенсійного фонду

 

 

 

водіям

231

651

1082,7

майстри

232

651

579,24

керівнику

92

651

996

Відрахування ТВП

 

 

 

водіїв

231

652

48,91

майстрів

232

652

26,17

керівник

92

652

45

Відрахування у фонд безробіття

 

 

 

водіїв

231

653

42,39

майстрів

232

653

22,68

керівник

92

653

39

Утримання податку з доходу фіз.осіб

661

641,2

1161,92

Утримання до пенсійного фонду

661

651

112,24

втрата працездатності

661

652

80,07

безробіття

661

653

67,24

Нарахування амортизації рухомого складу

231

132

400

Нарахування амортизації станків

232

131

85

Нарахування орендної плати

949

685

900

Нарахування ПК

641

949

150

Оплатили оренду

685

311

900

Отримали аванс

311

681

11424

Нарахували ПЗ

703

643

1904

Виконали перевезення

681

703

11424

Закриття 643

643

641,3

1904

Відвантажили продукцію

361

701

16452,8

Нарахували ПЗ

701

641

2742,13

отримали гроші за продукцію

311

361

16452.8

Списання прямих витрат на перевезення

903

231

7321,05

Списання прямих витрат на готову продукцію

26

232

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

901

26

10509,7

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

703

791

9520

списання доходу від реалізації підшипників

701

791

13710,67

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

791

92

4080

Списання 949 на фінансовий результат

791

949

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

791

903

7321,05

Списання собівартості підшипників

791

901

10509,7

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

791

441

419,92

№ рахунку

Зміст операції

Сальдо

Обороти

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

104

Первісна вартість станків

85000

105

загальна вартість авто

400000

131,1

амортизація станків

20000

Нарахування амортизації станків

85

132,2

амортизація авто

150000

Нарахування амортизації рухомого складу

400

201

первісна вартість сталі на складі

2400

списання сталі на вир-во підшипників

9784,6

Оприходували сталь

8200

203

запаси палива

157,5

списання палива на перевезення

7238,45

Оприходували ДП на складі

7200

210

Нарахували по ДП

120

Нарахували ТЗВ

85

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

первісна вартість ДП

120

26

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Списання собівартості реалізованих підшипників

10509,7

13000

231

Списання ДП на перевезення

7238,5

Списання ТЗВ до ДП

82,6

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Нарахування ЗП водіям

3261

Нарахування у ПФ водіям

1082,7

Нарахування у фонд ТВП водіїв

48,91

Нарахування у фонд безробыття водіїв

42,39

Нарахування амортизації рухомого складу

400

232

Списання сталі на виробництво підшипників

9784,6

Списання ТЗВ по металу

107,6

Нарахування амортизації станків

85

Списання прямих витрат на готову продукцію

9892,2

Нарахування ЗП майстрам

1744,7

Нарахування у ПФ майстрам

579,24

Нарахування у фонд ТВП майстрів

26,17

Нарахування у безробіття майстрів

22,68

Нарахування амортизації станків

85

311

Отримали аванс

11424

отримали гроші за продукцію

16452,8

Перерахували аванс за Дп

8784

Оплатили сталь

9942

Оплатили оренду

900

поточні рахунки в нац.валюті

30600

301

443,5

361

Відвантажили продукцію

16453

отримали гроші за продукцію

16453

розрахунки з покупцями

25200

371

Перерахували аванс за Дп

8784

Закриття 371

8784

40

статутний капітал

342721

441

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

740

651

Розрахунки за пенсійним забезпеченням

1560

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

225

653

Розрахунки за страх. на випадок безробіття

225

631

Оприходували ДП на складі

7200

Нарахували по ДП

120

Закриття 644

1464

Оприходували сталь

8200

Нарахували ПК

1657

Нарахували ТЗВ

85

Закриття 371

8784

Оплатили сталь

9942

Нарахували ТЗВ

85

641

Нарахування ПК

150

Нарахували ПЗ

2742,13

розрахунки за податками

24000

641,2

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,92

розрахунки за податками

650

641,3

Нарахували ПК

1464

Нарахували ПК

1657

Закриття 643

1904

643

Закриття 643

1904

Нарахували ПЗ

1904

644

Закриття 644

1464

Нарахували ПК

1464

651

Пенсійне забезпечення :водіям

1082,7

Майстрам

579,24

Керівнику

996

Утримання до пенсійного фонду

112,24

652

Соціальне страхування: водіїв

48,91

Майстрів

26,17

Керівника

45

втрата працездатності

80,07

653

Страхування у зв'язку з безробіттям: водіїв

42,39

майстрів

22,68

керівника

39

безробіття

67,24

661

Утримання податку з доходу фіз.осіб

1161,9

Утримання: до пенсійного фонду

112,24

втрата працездатності

80,07

Безробіття

67,24

Розрахунок з ЗП: водіям

3261

Майстрам

1744,7

Керівнику

3000

ФОП

6800

681

Виконали перевезення

11424

Отримали аванс

11424

685

Оплатили оренду

900

Нарахування орендної плати

900

701

Нарахували ПЗ

2742,1

списання доходу від реалізації підшипників

13710,7

Відвантажили продукцію

16452,8

703

Нарахували ПЗ

1904

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

9520

Виконали перевезення

11424

791

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

Списання 949 на фінансовий результат

900

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

Списання собівартості підшипників

10510

Списання фінансового результату на нерозподілений прибуток

419,92

Списання доходу від перевезень на фінансовий результат

9520

 

 

списання доходу від реалізації підшипників

13710,67

92

Списання адмінвитрат на фінансовий результат

4080

96

Нарахування ЗП керівникам

3000

Нарахування у ПФ керівнику

996

Нарахування у фонд ТВП керівнику

45

Нарахування у фонд безробіття керівнику

39

901

Списання собівартості реалізованих підшипників

10510

Списання собівартості підшипників

10509,7

903

Списання прямих витрат на перевезення

7321,05

Списання собівартості перевезень на фінансовий результат

7321,05

949

Нарахування орендної плати

900

Нарахування ПК

150

Списання 949 на фінансовий результат

900

Усього

546921

546921

216231

216231

Баланс (тис. грн.)

На 31 листопада 2007 р.

Актив

Код ряд-ка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

Залишкова вартість

010

315000

315000

Первісна вартість

011

485000

485000

Знос

012

(170000)

(170000)

Незавершене будівництво

020

Основні засоби:

Залишкова вартість

030

Первісна вартість

031

Знос

032

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

Відстрочені податкові активи

060

Інші необоротні активи

070

Усього за розділом І

080

315000

315000

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

2677,5

1068,47

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

13000

12382,5

Товари

140

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

25200

25200

первісна вартість

161

25200

25200

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

за виданими авансами

180

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

31043,5

39294,3

в іноземній валюті

240

Інші оборотні активи

2250

Усього за розділом ІІ

260

71921

77945,27

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

270

Баланс

280

386921

392945,3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

339721

339721

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

740

740

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Усього за розділом І

380

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

Інші забезпечення

410

Цільове фінансування

420

Усього за розділом ІІ

430

ІІІ. Довгострокові зобовязання

Довгострокові кредити банків

440

Довгострокові фінансові зобовязання

450

Відстрочені податкові зобовязання

460

Інші довгострокові зобовязання

470

Усього за розділом ІІІ.

480

340461

340461

ІV. Поточні зобовязання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

Поточні зобовязання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

з бюджетом

550

24650

22152,6

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

2010

10015,7

з оплати праці

580

6800

17800,97

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

Інші поточні зобовязання

610

Усього за розділом ІV

620

33460

49968,67

V. Доходи майбутніх періодів

630

Баланс

640

386921

392945,3

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (тис. грн.)

за ____листопад ____ 2007 р.

1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

27876,8

Податок на додану вартість

015

4646,13

Акцизний збір

020

025

Інші вирахування з доходу

030

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

23230,7

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

040

17830,75

Валовий:

Прибуток

050

прибуток

050

5399,95

збиток

055

Інші операційні доходи

060

Адміністративні витрати

070

Витрати на збут

080

Інші операційні витрати

090

Фінансові результати від операційної діяльності:

Прибуток

100

1319,95

збиток

105

Доход від участі в капіталі

110

Інші фінансові доходи

120

Інші доходи

130

Фінансові витрати

140

Витрати від участі в капіталі

150

Інші витрати

160

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток

170

419,95

збиток

175

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

Фінансові результати від звичайної діяльності:

прибуток

190

335,96

збиток

195

Надзвичайні:

доходи

200

витрати

205

Податки з надзвичайного прибутку

210

Чистий:

прибуток

220

335,96

Збиток

225

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

4

Матеріальні затрати

230

Витрати на оплату праці

240

Відрахування на соціальні заходи

250

Амортизація

260

Інші операційні витрати

270

Разом

280

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

330

Дивіденди на одну просту акцію

340

Керівник

Головний бухгалтер

Література

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року.

Указ Президента «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» № 746/99 від 28.06.1999.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал», затверджене Наказом Мінфіну № 87 від 31.03.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджене Наказом Мінфіну № 137 від 28.05.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затверджене Наказом Мінфіну № 176 від 30.07.99.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції", затверджене Наказом Мінфіну № 147 від 28.02.2002.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", затверджене Наказом Мінфіну № 412 від 19.05.05.

Бланк І.А. Фінансовий менеджмент: Навчальний курс. - К.: Ніка-Центр Ельга, 2000.-528с.

Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. -К.: Атіка, 2002.-478с.

Бухгалтерська і фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник./ За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ: ТОВ “Бланс-клуб”, 2000. - 768с.

Бухгалтерський облік в Україні: Навч. пос. Нормативно-практичні матеріали/ За ред. Р.Хом'яка.- Львів: Національний університет “Львівська політехніка”, “ Інтелект-Захід”, 2002 р., - 728 с.

Бухгалтерський облік на малих підприємствах. - Харків: Фактор, 2003. - 60 с.

Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник.// за ред. Ф.Ф.Бутинця.-5-е вид.-Житомир: ПП”Рута”,2003.-726с.

Герасим П.М., Кизима А.Я., Забчук В.Д., Кушніри І.П., Хомин П.Я. Фінансів облік і звітність на підприємствах різних галузей. - Тернопіль: АСТОН, 2000.-316с.

Головко Т.П. Методика аналізу фінансової звітності підприємств. - К.: Компас, 2000. - 32 стор.

Грабова Н.Н., Добровський В. Бухгалтерский учет на производственных и торговых предприятиях: Учебн. пособие./ Под ред. Кужельного Н.В. - К.:А.С.К., 2000.-

Завгородний В.П. Автоматизация бухгалтерського учета, контроля, анализа и аудита. - К.: «АСК», 1998. - 768 с.

Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000.-152с.

Лень В. С., Гливенко В. В. бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 2004. - 576 с.

Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студентів вищ. навч. закл. екон. спец. - 5-те вид., доп. і перероб. - К.:А.С.К., - 2000. - 784с.

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 448 с.

 
 

Новости:


        Поиск

   
        Расширенный поиск

© Все права защищены.