Меню

Главная
Математика и физика
Материаловедение
Медицина здоровье отдых
Нотариат
Общениеэтика семья брак
Банковское биржевое дело и страхование
Безопасность жизнедеятельности и охрана труда
Биология и естествознание
Бухгалтерский учет и аудит
Военное дело и гражданская оборона
Информатика
Искусство и культура
Исторические личности
История
Логистика
Иностранные языки
Логика
             
Научно-образовательный портал
2FJ.RU
Главная

Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Аналіз балансу та фінансової звітності ВАТ "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

10

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

31.12. 2007

Підприємство

Вiдкрите акцiонерне товариство "Енергопостачальна компанiя"Закарпаттяобленерго"

за ЄДРПОУ

00131529

Територія

за КОАТУУ

2124884801

Форма власності

за КФВ

30

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ, СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ЕЛЕКТРИЧНI МЕРЕЖI

за ЗКГНГ

11170

Вид економічної діяльності

Розподілення електроенергії

за КВЕД

40.10.5

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Закарпатська Ужгородський 89412 с. Онокiвцi вул. Головна, 57

Баланс на 31.12. 2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

2

44

- первісна вартість

011

168

219

- накопичена амортизація

012

(166)

(175)

Незавершене будівництво

020

20955

31904

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

(226804)

(240822)

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

185

220

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

1268

1358

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

194927

205521

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

5197

8259

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

0

0

Товари

140

7

8

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

251733

245478

- первісна вартість

161

251733

245478

- резерв сумнівних боргів

162

(0)

(0)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

4666

3130

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

889

1475

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

529

698

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

3313

3268

Усього за розділом II

260

266334

262316

III. Витрати майбутніх періодів

270

0

0

Баланс

280

461261

467837

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

31151

31151

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

192497

194816

Резервний капітал

340

0

141

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-71087

-71156

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Усього за розділом I

380

152561

154952

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

9100

8000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

286672

289973

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

6085

6520

- з бюджетом

550

2041

2517

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

1289

1593

- з оплати праці

580

3110

3647

- з учасниками

590

111

230

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

292

405

Усього за розділом IV

620

308700

312885

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

461261

467837

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержанi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод.

Керівник

Ковач Василь Iллiч

Головний бухгалтер

Ванюшкiн Олег Євгенович

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

(78913)

(64089)

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(368977)

(301193)

Валовий прибуток:

- прибуток

050

26058

19755

- збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

10132

7964

Адміністративні витрати

070

(12476)

(8924)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

(18007)

(14184)

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

5707

4611

- збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

81

0

Інші доходи

130

2542

1852

Фінансові витрати

140

(1090)

(1350)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(469)

(646)

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

6771

4467

- збиток

175

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(3313)

(1652)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

- збиток

195

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Чистий:

- прибуток

220

3458

2815

- збиток

225

(0)

(0)

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

22197

15627

Витрати на оплату праці

240

52998

40448

Відрахування на соціальні заходи

250

18574

14033

Амортизація

260

14519

14166

Інші операційні витрати

270

24548

19762

Разом

280

132836

104036

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

124603240

124603240

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

124603240

124603240

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.03

0.02

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.03

0.02

Дивіденди на одну просту акцію

340

0.004

0.001

Примітки

Звiт про фiнансовi результати складений у вiдповiдностi до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку П (С) БО 3 "Фiнансовi результати". Звiт показує доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi Товариства за звiтний перiод. Метою складання звiту є надання користувачам iнформацiї про одержаннi Товариством прибутки чи збитки за звiтний перiод. Чистий прибуток на одну просту акцiю за звiтний перiод склав 0,00003 тис. грн. за попереднiй 0,00002 тис. грн. Дивiденди на одну просту акцiю за попереднiй 0,00001 тис. грн.

Керівник

Ковач Василь Iллiч

Головний бухгалтер

Ванюшкiн Олег Євгенович

Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Код цінного паперу

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

28.12. 1998

78/07/1/98

Закарпатське територiальне вiддiлення ДКЦПФР

UA0700191002

Іменні прості

Документарна Іменні

0.25

124603240

31150810

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами, а також щодо фактiв лiстингу/делiстiнгу у товариства вiдсутня. Додаткова емiсiя не проводилася.

Інформація про дивіденди

За звітний період

За період, що передував звітному

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

518700

0

422250

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.004

0

0.003

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

518700

0

412545

0

Виплачено дивідендів на одну акцію, грн.

0.004

0

0.003

0

Вывод:

Показатель

Формула

Значение

Чистая прибыль (ЧП), грн

3458000

Количество акций (N), шт

124603240

Номинальная ст-ть (Цн), грн

0,25

Курсовая ст-ть (Цк), грн

0,4

Акционерный капитал (АК), грн

АК=Цн*N

31150810

Чистая прибыль на 1 акцию (ЧП1акц), грн

0,03

Дивиденды (Д), грн

498412,96

Дивиденды на 1 акцию (Д1акц), грн

0,004

Резервный фонд, грн

141000

Показатель доходности акций (Пд)

Пд=ЧП/АК

0,11

Показатель рейтинга (Rк)

Rк=Цк/ЧП1акц

13,33

Коэф выплаты дивидендов (Кд)

Кд=Д1акц/ЧП1акц

0,13

Реинвестированная прибыль (Преинв)

Преинв=1-Кд

0,87

Ставка див (Сд)

Сд=Д1акц/Цк

0,01

Пок-ль рентабельности АК (Рак)

Рак=ЧП/N*Цк

0,01

Книжная ст-ть акций (Кса)

Кса= (АК+РФ) /N

0,25

Показатель полного дохода (ПД)

ПД=Д1акц+ (Цк-Цн) /Цн

0,604

Показатель

1

2

3

4

Показатель доходности вложенного капитала

0,861

1.034

0,1152

0,11

Показатель рейтинга компании

1,395

0. 209

8,98

13,33

Коэффициент выплаты дивидендов

0,2558

0.2

0,092

0,13

Коэффициент реинвестирования прибыли

0,7442

0.8

0,908

0,87

Ставка дивиденда

0,183

95.4

0,0102

0,01

Показатель рентабельности акционерного капитала

0,717

4.796

0,1114

0,01

Показатель книжной стоимости акций

0,2826

4,79

7,08

0,25

Показатель полного дохода

2,22

2,56

0,0448

0,604

1 - ВАТ "Горлівський машинобудiвний завод "Унiверсал""

2 - Вiдкрите акцiонерне товариство "Укргiдропроект"

3 - ОАО Национальная акционерная страховая компания "Оранта"

4 - ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго"

Вывод: Проанализировав баланс и финансовую отчетность ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго", я смогла четко определить, как акции данного предприятия ведут себя на рынке Ценных Бумаг и стоит ли мне вкладывать свои инвестиции в его деятельность.

Для определения инвестиционной привлекательности предприятия я рассчитала ряд показателей:

Показатель доходности акций составил 0,11. Это значит, что соотношение ЧП к АК составляет 11% (на 1 грн. вложенного капитала приходится 11 копеек чистой прибыли). АК предприятия зарегистрирован большой, отдача хорошая, но не очень высокая. Но это стандартная ситуация, т.к за 1 финансовый год невозможно получить максимальную отдачу. Все эти факторы свидетельствуют, что акции данного предприятия не подвержены высокому контролю, их можно свободно купить на фондовой бирже.

Показатель рейтинга имеет высокое значение - 13,33. Это является доказательством спекулятивного характера акций ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго", т.е. ее стоимость полностью не подтверждена реальным доходом. Вкладывая в предприятие с таким рейтингом, нужно быть предельно осторожным, т.к очень легко прогореть.

На перспективы развития компании и курс ее акций положительное влияние сыграл высокий уровень выплаты дивидендов 0,13 (13%).

Оставшаяся часть чистой прибыли была реинвестирована и составила 0,87 (87%). Это означает, что предприятие находится на стадии развития. Это видно также, если анализировать отчетность, поскольку в отчетном периоде, по сравнению с базисным, значительно увеличился объем реализации продукции, объем незавершенного строительства, основных фондов, что свидетельствует о положительной динамике развития предприятия.

Показатель ставки дивиденда является основным статистическим индикатором, позволяющим сопоставить степень доходности акций различных акционерных обществ. В отличии от 1 - го предприятия, где Сд=18,3% 3-е и мое предприятие имеют невысокую ставку дивиденда - 0,01 или 1%, т.е. в курсовой цене акции содержится всего лишь 1% дивидендов. Это объясняется тем, что акций выпущено много, а практически вся чистая прибыль ушла на развитие предприятия. Поэтому на данный момент, инвестор должен понимать, что "сегодня" дивиденды невысокие, но "завтра" более успешное развитое предприятие может приносить высокий доход - вложения на перспективу.

Показатель рентабельности акционерного капитала по чистому доходу (1%) свидетельствует о низкой отдаче акционерного капитала.

Показатель стоимости акций по балансу (книжная стоимость) еще раз подтвердила спекулятивную природу акций данного предприятия, т.к книжная стоимость почти в 2 раза меньше рыночной.

Показатель полного дохода составляет 60,4% - это показатель доходов, которые предприятие заработало в процессе фондовой операции.

Наиболее вероятным моим решением будет отказ от вложения своих средств в данное предприятие. Акции данного предприятия явно не являются классическими, то есть основной доход от этих акций держатели получают не за счет реальных ресурсов предприятия, а из-за спекуляций на фондовом рынке. Хотя предприятие находится на стадии развития и предвидятся повышения ставок дивидендов, я, как консервативный инвестор, предпочитаю иметь большую уверенность в получении стабильного дохода, а не ждать будущих поступлений. Судя по показателю рентабельности АК, можно уверенно сказать, что основная прибыль получается не за счет АК и это не впечатляет. Я бы назвала акции ОАО "Енергопостачальна компанiя "Закарпаттяобленерго" инвестиционно непривлекательными. Поэтому, повторюсь, что при формировании своего инвестиционного портфеля, такие акции я включать не буду.

 
 

Новости:


        Поиск

   
        Расширенный поиск

© Все права защищены.